Tin hoạt động

DH CDTN NXB CAND thang 05-2019 - 07
NXB CAND ngay hoi sach tai An Giang thang 04-2019 - 05
TK 5 nam thuc hien QD 284-QD-TTg thang 04-2019 - 21
PDDS trong CAND thang 04-2019 - 20
SK trai sang tang VH thang 04-2019 - 08
NXB CAND TKCT nam 2019 thang 01-2019 - 04